Декларация от ръководството

ДЕКЛАРАЦИЯ

Органът за контрол от вида С при СД Електростатик – Тумбалев, Божков с-ие документира своята система за управление съгласно изискванията на БДС EN ISO/IES 17020:2012.

Наръчникът по качество, заедно с приложените процедури е описание на въведената от Органа за контрол система за управление. Нейното последователно прилагане гарантира, че всички организационни, икономически и технически дейности, които имат отношение към качеството, се планират, управляват и контролират.

Ръководителят на Органа за контрол и Отговорникът по качеството в Органа за контрол от вида С  при СД Електростатик – Тумбалев, Божков с-ие декларират, че не са подложени на каквито и да са вътрешни и външни търговски, финансови  или други подобни въздействия, които  могат да повлияят на резултатите от провеждания контрол.

Органът за контрол от вида С при СД Електростатик – Тумбалев, Божков с-ие гарантира, че осигурява правилно разпределение на отговорностите и пълномощията във връзка с предлаганите услуги за контрол чрез организационни мерки и документирани процедури.

Ръководството на дружеството СД Електростатик – Тумбалев, Божков с-ие предоставя на Органа за контрол от вида С необходимите за целта финансови и човешки ресурси.

Органът за контрол от вида С  при  СД Електростатик – Тумбалев, Божков с-ие изпълнява всички дейности при строго съблюдаване на независимост от заинтересуваните страни, опазване на професионалната тайна на информацията получена в процеса на контролните дейности. Органът за контрол поема отговорността при евентуални щети или грешни /неверни резултати.

Наръчникът по качество има указателен характер и е задължителен за всички работещи в Органа за контрол. Установените в него изисквания ще бъдат подлагани ежегодно на преглед за спазването им.

Наръчникът по качеството е интелектуална собственост и е защитен от българското законодателство. Той може да бъде размножаван, разпространяван или предаван по други начини на трети лица само със съгласието на Органа за контрол от вида С.