Жалби и възражения

Жалби и възражения

Възражения и жалби, предявени от клиенти или други страни във връзка с извършване на дейностите по контрол се обработват съгласно Процедура ПУ 7.1 от СУ.

Жалби и възражения се приемат и разглеждат в писмен вид. Допуска се по изключение приемане и на устни (по телефона) жалби и възражения. Разглеждане се извършва само ако в 10 дневен срок от датата на подаването им клиентът ги потвърди с подписа си или ги представи в писмен вид.

Срокът за извършване на проверката по жалбата /възражението, необходимите действия за отстраняване на несъответствието, коригиращите действия и сроковете за изпълнението им, както и финализирането на процеса не са по-дълги от 15 дни от датата на получаването .

При всички случаи подателя на жалбата /възражението се уведомява писмено и в зависимост от конкретния случай се предприемат подходящите действи. Те биха могли да включват и повторен контрол.

АНКЕТА

При желание за обратна връзка от Ваша страна, моля попълнете анкетният лист на страницата за мнения и препоръки.