ДЕЙНОСТ

Орган за контрол от вида С при Електростатик извършва измервания на широк спектър от периметри. След приклююване на всяко измерване се издават протоколи и сертификати от контрол.

КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО И НАД 1000 V

измерване заземител
Измерване на съпротивление на защитни заземителни уредби и съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V

Измерване на импеданс на контура Zs фаза – защитен проводник, Прекъсвачи за защитно изключване (защитни прекъсвачи) –  ток на задействане, съпротивление на предпазен заземител. Съпротивление на изолация на кабели.

КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРОЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

Измерване на изолиращи щанги, указатели за нарежение, диелектрични ръкавици, боти, килимчета, ботуши и галоши.


КОНТРОЛ НА ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ

измерване шум

Измерване на изкуствено осветление (осветеност) и микроклимат – температура, относителна влажност на въздуха и скорост на движение на въздуха.

Измерване на шум

 • Шум в работна среда.
  • Ниво на шум.
  • Еквивалентно ниво на шум.
  • Ниво на върхово звуково налягане.
  • Дневно ниво на експозиция на шум.
  • Средноседмично ниво на експозиция на шум.
 • Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
  • Ниво на шум
  • Еквивалентно ниво на шум
 • Шум в околна среда

КОНТРОЛ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

измерване вентилация

Измерване на скорост на въздушен поток, дебит на въздуха.


КОНТРОЛ НА РЪЧНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

ръчни електрически инструменти

Електростатик извършва и контрол на ръчните електрически инструменти съгласно чл. 416 (2) от ПБЗРЕН до 1000 V (ДВ бр. 21/ 2005 г.). Осигуряваме и пълен комплект документи свързани с тази дейност.

 

Пълен списък с контролирани параметри.


За подробности относно периодичността на контрол на отделните параметри, обърнете се към разяснителната страница за периодичност на контрол.

Отговорност при извършване на контрол

Орган за контрол от вида С има сключен договор за застраховка Гражданска отговорност за своята дейност. Застрахователната полица покрива гражданската отговорност на застрахования, в качеството му на орган за контрол, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 за вреди, които е причинил на трети лица по повод осъществяване на дейността си и урежда правата и задълженията на страните.