Импеданс Zs – импеданс на контура фаза – защитен проводник

импеданс ZS

От всички измервания, които органите за контрол извършват рутинно по електрическите уредби, тестването на импеданс Zs създава най-голямо объркване и несигурност сред клиентите. Защо е необходимо това измерване?

КАКВО Е ИМПЕДАНС ZS?

Да внесем яснота в понятието импеданс на контура фаза-защитен проводник. Добре да се уточни, че в някои случаи е прието да го наричаме ефективност на зануляването.

Зануляване е свръзването на части на електрическата уредба, които подлежат на защита при индиректен допир (всички достъпни токопроводими части), с многократно заземения неутрален проводник. Целта на зануляването е, при поява на опасност за човек от индиректен допир да бъдат изключени от токова защита повреденото съоръжение или участък от мрежата.

 

импеданс схема

Схема импеданс Zs
Ze – импеданс на външен контур на късо съединение.
R1 – съпротивление на фазов проводник.
R2 – съпротивление на нулев проводник.
Zs = Ze + (R1+R2).

 

Необходими предпоставки за постигане на висока ефективност на защитното зануляване са:

  • добри контактни връзки между корпусите на защитаваните съоръжения и защитния проводник.
  • осигуряване целостта на защитния проводник.
  • достатъчно малко съпротивление на контура “фаза – защитен проводник” (импеданс Zs).
  • правилно оразмеряване на технологичната защита и поддържане в работоспособно състояние.
  • наличие и изпълнение на работните и повторни заземители в съответствие с нормативните изисквания.

Защитния контур Zs обхваща контура с повреда на изолацията (късо съединение). Той се състои от захранващия трансформатор (генератгор), фазовия проводник до точката на повредата и защитния проводник между точката на повредата и захранващия източник.

За осигуряване на ефективността на зануляването е необходимо импедансът на контура да отговаря на условието Zs <= Uf/(k.In).
Приемаме, че Uf e 220 V.
k е коефициента на задействане на предпазителя на конкретната верига.
In – големината на предпазителя в ампери (A).

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА

При оценка ефективността на зануляването посредством измерване на импеданса Zs се изхожда от условието, че токът на еднофазно късо съединение (корпусно съединение) на входа на всеки потребител трябва да предизвиква задействане на максималнотоковата защита. За изпълнение на това изискване е необходимо токът на еднофазно късо съединение да бъде по-голям от тока на задействане на максималнотоковата защита.

Ефективността на зануляването е осигурена, когато импедансът Zs е достатъчно малък, за да може през контура да протече такъв ток на еднофазно късо съединение, който да задейства максималнотоковата защита за определено време.

 


Органът за контрол към Електростатик предлага услугата контрол на импеданса фаза-защитен проводник (импеданс Zs).  След измерване издаваме необходимите протоколи и сертификати.
Можете да се свържете с нас за повече информация.