Квалификация и обучение

Декларация за политиката относно квалификация и обучение на персонала

Оценявайки значимостта на професионалния опит и квалификация на персонала за реализиране на политиката по качеството, ръководството на  Орган за контрол от вид С при СД Електростатик – Тумбалев, Божков – сие

ДЕКЛАРИРА:

  • Поддържане на висококвалифициран постоянен персонал на ОКС.
  • При назначаване на нов персонал се имат предвид образованието, професионалния опит, знанията и уменията на кандидата.
  • Всеки новоназначен служител задължително преминава индивидуално обучение по разработена програма за запознаване и усвояване на работата, Политиката по качеството и Наръчника по качеството.
  • Извършване на конкретен контрол от персонал, притежаващ опит и компетентност, съответстващ на заявения контрол.
  • Извършване на професионални оценки на съответствието параметъра с общите изисквания, от персонал имащ необходимите познания за съответната нормативната документация.

За поддържане на високо професионално ниво на персонала на ОКС и осигуряване на качеството на контрола, ръководството се ангажира с:

  • Определяне на потребностите от обучение на персонала.
  • Осигуряване  необходимото обучение на персонала.
  • Проучване и планиране на необходимото обучение, в зависимост от възможностите, квалификацията и опита на всеки член от персонала.
  • Участия в курсове и семинари по теми, свързани с дейността на органа за контрол.