Декларация за конфиденциалност

конфиденциалност

Подписаната индивидуална декларация на всеки член от екипа, извършващ контрол е гаранция за конфиденциалност на получената от клиента информация.

Всеки служител се задължава да спазва следната декларация за конфиденциалност:

 

ДЕКЛАРИРАМ

  • запознат съм и приемам принципите за работа на служителите от контролните органи, възприети в акредитационните критерии на органа за контрол.
  • ще изпълнявам работата си съвестно, безпристрастно и честно, като не се поддавам на какъвто и да било административен, финансов или друг натиск, който да повлияе на  контролните заключения на органа за контрол и да накърни доверието в неговата независимост и обективност при осъществяване на контролната дейност.
  • запознат съм с чл. 35 (3) от Закона за защита на конкуренцията и нося отговорност за осигуряване на производствената и търговската тайна, а именно:
  • няма да предоставям на външни лица информация за данни или резултати от контрола, която може да навреди на престижа, репутацията или интересите на клиентите.
  • че информация за резултати от извършения контрол ще предоставям на служители от акредитационните и други държавни контролни органи (вкл. експерт-оценители), уведомявайки
    клиента.
  • запознат съм с разпоредбите на Закона за държавна и служебна тайна и Закона за конкуренцията и с оговорностите, които лично нося при нарушаването им.
  • ще уведомявам Ръководителя на дружеството (Органа за контрол) когато от мен се иска конфиденциална информация, засягаща интересите на наши клиенти.
  • че ще съхранявам документацията от проведения контрол по начин, който изключва достъп на заинтересувани външни лица до нея.

За неверни сведения нося отговорност по чл. 313 от НК.


*Забрана за разгласяване на производствени или търговски тайни
Чл. 35.

(1) Забранява се узнаването, използването или разгласяването на производствена или търговска тайна в противоречие с добросъвестната търговска практика.
(2) Узнаването на производствена или търговска тайна противоречи на добросъвестната търговска практика и когато е извършено чрез подслушване, проникване в помещение, отваряне на кореспонденция, заснемане или проучване без съгласието на притежателя на документи или вещи, съхранявани по начин, ограничаващ достъпа до тях, а също и чрез измама или предлагане облага на лица, които имат достъп до тайната по силата на служебни или договорни отношения.
(3) Забранява се използването или разгласяването на производствена или търговска тайна и когато тя е узната или съобщена при условие да не бъде използвана или разгласявана.