Периодичност на контрол

Периодичност на контролa (измерванията) на eлектрическите уредби и съоръжения и физичните фактори на работна среда.

периодичност измервания / контрол

Периодичност на измерванията се определя в чл. 217 на Наредба № 7 от 23.10.1999 г. Необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя във връзка с оценката на риска.

Необходимо е да се отбележи, че съгласно ал. 3 измервания се извършват от звена и специалисти – Орган за контрол, упълномощени от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“.

ПЕРИОДИЧНОСТ НА КОНТРОЛ НА ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА РАБОТНА СРЕДА

Осветеност (изкуствено осветление)

Най-малко един път в годината се измерва степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност (Наредба 16-116 /2008  г.).

Микроклимат – (температура, влажност, скорост на движение на въздух)

Съгласно изискванията на Чл. 15.  на НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г.:

Измерванията на се извършват най-малко в два последователни дни, съответно през топлия и през студения период на годината. Допуска се измерванията да се извършват в един ден, но при най-неблагоприятни условия.

Във всеки случай, когато се прави оценка или преоценка на риска се извършва и измерване на микроклимат – до три години.

условията в производството се определят в повечето случаи от характера на използваните технологии, машини и съоръжения. Това означава, че при всяка промяна на технологиите следва да се прави измерване на микроклимат и нова оценка на риска.

Шум работна среда

Работодателят е длъжен да оцени и когато е необходимо, да измери нивата на шума, на които работещите са експонирани (Наредба № 6 от 15.08.2005 г.).

На работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, съгласно чл. 135 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., най-малко веднъж в годината се извършват проверки и се предприемат защитни мероприятия.

Вентилация

Производствените и спомагателните помещения и затворените работни места се проветряват с естествена или механична вентилация, осигуряваща необходимия въздухообмен в съответствие с характера и интензивността на работа, физиологичните потребности на работещите и установените норми за скорост на въздуха, температура и относителна влажност. При използване на климатична или на вентилационна инсталация не се допуска работещите да бъдат подложени на вредни въздушни течения (Наредба № 7 от 23.09.1999 г.).

ПЕРИОДИЧНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

Импеданс Zs на контура „фаза – защитен проводник”

Съгласно Наредба № 16-116 /08.02.2008 г. се измерва и оценява с периодичност определена в проекта за електрическата уредба или за съответната част от нея, във вътрешни инструкции – но не по- рядко от един път на пет години в зависимост натовареността и спецификата на работният процес.

За електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация:

  • при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации и др.
  • след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати.
  • след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването.

Защитни прекъсвачи (дефектнотокова защита)

Съгласно Наредба № 16-116 /08.02.2008 г. се извършват в срокове определени от енергетика, но не по-дълги от:

  • една година – за съпротивлението спрямо земя на предпазното заземление.
  • пет години – за електрическата връзка между корпуса на защитавания потребител и предпазното заземление при защита от токове с нулева последователност.
  • пет години – за електрическата връзка между корпуса на защитавания консуматор и защитния прекъсвач за опасно напрежение, и отсъствието на електрическа връзка между корпуса на защитавания консуматор и предпазното заземление.

Защитна заземителна уредба

Извършва се периодично в обхват и срокове, определени от енергетика, съгласно проекта на съответната електрическа уредба, но не по дълги от една година – за съпротивлението на заземителите спрямо земя (Наредба № 16-116/08.02.2008 г.).

Мълниезащитна заземителна уредба

Съгласно Наредба № 4 /22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, се контролира периодично в сроковете определени в проекта съобразно експлоатационните условия, но не по дълги от:

  • една година – за сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита. Мълниезащитни уредби от клас I (за ниво на мълниезащита І).
  • две години – за сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита. Мълниезащитни уредби от клас II (за ниво на мълниезащита ІІ).
  • три години – за сгради, външни съоръжения и открити пространства от трета категория на мълниезащита. Мълниезащитни уредби от клас III и ІV (за нива на мълниезащита ІІІ и ІV).

 


Орган за контрол към Електростатик предлага гореизброените услуги.  След измерване издаваме необходимите протоколи и сертификати.
Можете да се свържете с нас за повече информация.