Политика по качество

Орган за контрол от вид С при СД Електростатик – Тумбалев, Божков с-ие, извършва дейността по контрол, за която е акредитиран при спазване на принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, равнопоставеност при осъществяване на контролната дейност, опазване на производствена и търговска тайна.

Органа за контрол изпълнява заявките/договорите по недискриминиращ начин, осигурявайки равнопоставеност на всички свои клиенти.

Дейността на Органа за контрол от вид С при СД Електростатик – Тумбалев, Божков с-ие се основава на:

 • закон за националната акредитация за ООС
 • международен стандарт БДС ЕN ISO/ IEC 17020:2012.
 • утвърдени правила и процедури на ОК

В интерес на клиентите си Органа за контрол от вид С при СД Електростатик – Тумбалев, Божков с-ие, предприема всички необходими действия и провежда контрола безпристрастно и в желания от клиента срок.

Повишаването на качеството и допълване на номенклатурата на извършваните услуги е основна цел в дейността на Органа за контрол.

В него се спазват изискванията, определени от БДС ЕN ISO /IEC 17020:2012. Високото качество на услугите е благоприятен фактор за разширяване дейността на Органа за контрол.

Ръководството на дружеството СД Електростатик – Тумбалев, Божков с-ие предоставя на Органа за контрол от вида С необходимите за целта финансови и човешки ресурси.


Основни насоки в дейността на Органа за контрол

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕ

 • Основен принцип в работата на Органа за контрол е осигуряване на високо качество на извършвания контрол чрез постоянно прилагане на единна система на управление на всички ресурси, намаляване на грешките и разширяване на услугите.
 • Оценяване ефективността и пригодността на системата за управление на Органа за контрол чрез периодични прегледи и вътрешни одити. Ефикасно поддържане и подобряване на системата за управление чрез непрекъснато наблюдение, анализ и действия за отстраняване на пропуски и грешки, планиране на превантивни действия за предотвратяване неудовлетвореността на клиентите. Планиране и изпълнение на годишната програма за дейността на Органа за контрол.
 • Набиране на информация за осъществяване на обратна връзка с клиентите за оценка удовлетвореността им от от предлаганите услуги по контрол. 

РЕСУРСИ

 • Органът за контрол разполага с необходимия персонал, технически средства, техническа документация – правилници, стандарти, технически инструкции за работа с измервателни средства, процедури за контрол и други, необходими за осъществяване на дейността му.
 • Органът за контрол разполага с високо квалифициран персонал. Той удовлетворява изискванията на клиентите и извършва качествено и в срок контрола.
 • Органът за контрол притежава технически средства, необходими за правилното провеждане на контрола, за който е акредитиран.
 • Оборудването се поддържа в добро състояние, съгласно конкретните технически инструкции за експлоатация.
 • Всички служители на Органа за контрол от вид С при СД Електростатик – Тумбалев, Божков с-ие се задължават да изпълняват поставените им цели по качеството със своя принос при осъществянане на настоящата политика по качеството.
 • Всяка информация и данни за клиента се третират като поверителни и не се предостават на трети лица. С персонални Декларации за конфиденциалност и опазване на производствената тайна, служителите се задължават за строга обективност.

АНГАЖИМЕНТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

 • Ръководството на Органа за контрол осигурява условия предпазващи Органа за контрол и неговия персонал от всякакъв вид търговски, финансов или друг натиск, който може да повлияе на обективната техническа преценка.
 • Работата на Органа за контрол е организирана чрез Правилника за вътрешния ред така, че е изключено всяко влияние от страна на външни за него лица или организации върху резултатите от контрола.
 • Органът за контрол няма право да се ангажира с каквито и да било дейности, които могат да бъдат в конфликт и застрашат доверието в независимостта на нейната преценка и безупречност в областта на контрола.
 • Възнаграждението на персонала на Органа за контрол не зависи от броя на проведения контрол или от резултатите от него, съгласно декларация от управителите.
 • Проверява се редовно функционирането на системата за управление чрез провеждане на вътрешни одити.
 • Достъпът на външни лица в помещенията на Органа за контрол се разрешава само с устно или писмено разпореждане на Ръководителя на Органа.