Сертификат за Акредитация

Акредитация – ИА БСА

 

  • Сертификат №: 71 ОКС
  • Дата на първоначална акредитация: 14.12.2002
  • Валиден от: 29.08.2019
  • Валиден до: 28.06.2023
  • Статус: Валиден сертификат
  • Област: Органи за контрол
  • Обхват:

Електрически уредби и съоръжения до 1000 V;
Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V;
Електрозащитни средства;
Микроклимат в работна и битова среда;
Изкуствено осветление в работна и битова среда;
Шум в работна среда;
Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях;/ в околна среда /в помещенията на жилищни и обществени сгради;
Шум в помещения на жилищни и обществени сгради;
Вентилационни инсталации;
Електрохимична (катодна) защита от корозия;