Микроклимат на работното място

Какво е микроклимат и защо е важен?

микроклимат

Микроклимат се нарича съвкупността от показатели на въздушната среда в помещенията: температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха. Тези показатели имат значение за субективното усещане за комфорт.

Работодателят е задължен да ви осигури безопасни и здравословни условия на труд, като нормалният за работа микроклимат е важна част от тях.

Какви стойности на микроклимат трябва да бъдат поддържани на работното място?

Температура

Законът борави с понятията оптимални гранични стойности и допустими гранични стойности на температурата. Какво значи това?

 • Оптималните гранични стойности важат за климатизирани помещения (такива, в които има климатична инсталация, която се поддържа централно; помещение, в което температурата се определя от работещите не се счита за такова, например офис, който се отоплява / охлажда с климатик).
 • Допустимите гранични стойности важат в случаите, когато поради технически или технологични причини не е възможно да се осигури спазване на оптималните гранични стойности.

Оптималните гранични стойности, в зависимост от периода на годината и категорията на работата, могат да бъдат в граници от 16 до 25 °C градуса и по-конкретно:

През студения период на годината (студен период е периодът от годината, който се характеризира със средноденонощна температура на външния въздух, по-ниска от 10 °С.) в интервала:

  • от 20 до 23 °C – за лека физическа работа (лека физическа работа е работата, която се извършва в седнало положение, в стоящо положение или в движение, но не изисква системно физическо напрежение или повдигане и пренасяне на тежести)
  • от 17 до 20 °C – за средно тежка физическа работа (средно тежка физическа работа е работата, свързана с постоянно ходене и пренасяне на неголеми тежести (до 10 kg), напр. служител в куриерска фирма.)
  • от 16 до 18 °C – за тежка физическа работа (тежка физическа работа е работата, свързана със системно физическо натоварване, с постоянно придвижване и пренасяне на значителни тежести (повече от 10 kg), напр. работник в склад)

През топлия период на годината (топъл период е периодът от годината, който се характеризира със средноденонощна температура на външния въздух 10 °С и повече) трябва да са в интервали:

 • от 22 до 25 °C – за лека физическа работа;
 • от 20 до 23 °C – за средно тежка физическа работа;
 • от 18 до 21 °C – за тежка физическа работа.

Допустими гранични стойности, в зависимост от периода на годината, категорията на работата и вида на работното място, могат да бъдат в граници от 12 до 26 °С градуса.
на постоянни работни места (постоянно работното място е мястото, където се изпълнява работата за повече от половината от законоустановеното работно време) в интервала:

 • от 18 до 25 °C – за лека физическа работа;
 • от 15 до 23 °C – за средно тежка физическа работа;
 • от 13 до 19 °C – за тежка физическа работа;

за непостоянни работни места в интервала:

 • от 15 до 26 °C – за лека физическа работа;
 • от 13 до 24 °C – за средно тежка физическа работа;
 • от 12 до 19 °C – за тежка физическа работа.

Максималната гранична стойност на температурата през лятото е допустимо да достигне 28 °C за лека и средно тежка физическа работа, и 26 °C за тежка физическа работа. В наредбата са предвидени случаи, в които при много висока температура навън, максималната гранична стойност ба температура на работното място може да се повиши (с 3 °C до 5 °C).

Относителна влажност на въздуха

Върху човешкия организъм оказва влияние и относителната влажност на въздуха. Този показател също влияе на усещането за комфорт, студ и топлина. Относителната влажност е отношението между количеството водна пара, намираща се във въздуха и максималното количество водна пара, което въздуха може да поеме при една и съща температура на въздуха. Изразява се в проценти.

Допустимите гранични стойности за относителна влажност на въздуха на постоянни работни места през студения период на годината са в интервала от 30 % до 75 %.

Допустимите гранични стойности за относителна влажност на въздуха на постоянни работни места през топлия период на годината са:

 • от 30 до 55 % – при температура на въздуха в помещението t > 28 °С;
 • от 30 до 60 % – при температура на въздуха в помещението 26°С < t ≤ 28 °С;
 • от 30 до 65 % – при температура на въздуха в помещението 25°С < t ≤ 26 °С;
 • от 30 до 70 % – при температура на въздуха в помещението 24 °С < t ≤ 25 °С;
 • от 30 до 75 % – при температура на въздуха в помещението t ≤ 24 °С.

Скорост на движение на въздуха

Допустимите гранични стойности за скорост на движение на въздуха на постоянни работни места през студения период на годината са:

 • до 0,2 m/s – за лека физическа работа;
 • до 0,4 m/s – за средно тежка физическа работа;
 • до 0,5 m/s – за тежка физическа работа.

Допустимите гранични стойности за скорост на движение на въздуха на постоянни работни места през топлия период на годината:

в помещения с незначително топлинно натоварване са:

 • до 0,5 m/s – за лека и средно тежка физическа работа;
 • до 0,7 m/s – за тежка физическа работа;

в помещения със значително топлинно натоварване са:

 • до 0,5 m/s – за лека и средно тежка физическа работа;
 • до 1,0 m/s – за тежка физическа работа.

Как се контролира микроклимат?

Работодателят Ви е длъжен да извършва оценка на риска на работното място и при необходимост да прави измервания. (Измерванията на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха на работните места се извършват най-малко в два последователни дни през топлия и през студения период на годината. Може и в един ден, но при най-неблагоприятни условия в предвидените от закона случаи.).

Ако се установи, че е налице несъответствие с  установените оптимални или допустими гранични стойности (при работни места в сгради) или съществува риск от слънчев или топлинен удар, преохлаждане и измръзване (при работа на открито), работодателят трябва да вземе мерки като: смяна на работното оборудване; реорганизация на работния процес (включително осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност); осигуряване на колективни средства за защита вентилация, изолация и други; осигуряване на подходящо работно облекло; достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки.

Ако работодателят не изпълнява задълженията си?

Законът Ви дава право да откажете да изпълнявате извършваната от вас работа при възникване на сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота ви. Като от това не могат да възникнат неблагоприятни последици за вас.

Можете и да подадете сигнал в Инспекцията по труда, която следи за спазването на трудовото законодателство и има правомощие да извърши проверка на работодателя Ви.

Органът за контрол към Електростатик предлага услугата контрол на микроклимат.  След измерване издаваме необходимите протоколи и сертификати.
Можете да се свържете с нас за повече информация.


Източници

Кодекс на труда (КТ)
Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)
Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места